Privacyverklaring

De vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia Machelen hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens zodat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring geven we informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

De Harmonie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de dagelijkse werking van de harmonie.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit:          via een van onze bestuursleden

                                                 Schriftelijk:          Heirbaan 66, 1830 Machelen

                                                 Email:                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon:               0473/766.542

Welke persoonsgegevens verwerken wij: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens :  naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum
 • Algemene gegevens muzikanten: startdatum muzikale carrière en gegevens omtrent instrument.

         

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia verwerkt:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia (organisatie muzieklessen, concerten en overige muzikale en niet muzikale activiteiten)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en planningen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het kunnen verzekeren van muzikanten, leerlingen van de muziekschool, bestuursleden en vrijwilligers gedurende het jaar, dan wel tijdens de specifieke activiteiten georganiseerd door de Harmonie.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking  persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens zullen worden bijgehouden en geregistreerd door de secretaris van de vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia.

Intern worden deze gegevens uitsluitend ter beschikking gesteld aan het bestuur, de verantwoordelijke voor de muziekschool en de leerkrachten en dirigenten. Alles in het direct belang voor een goede werking, organisatie, planning en informatieverstrekking binnen de vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia.

Extern worden deze gegevens uitsluitend ter beschikking gesteld aan Vlamo (Vlaamse Muziekorganisatie) in het kader van de (verplichte) verzekering van muzikanten, leerlingen muziekschool, vrijwilligers en bestuursleden en de overheden in het kader van de aanvraag van subsidiering.

Bewaartermijn

Bij het beëindigen van het lidmaatschap zullen door de vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia  de gegevens bewaard worden in een digitaal archief met vermelding van de reden van beëindiging. Deze gegevens zijn uitsluitend voor de interne werking, bv voor het uitnodigen voor concerten, activiteiten van de harmonie.

Tenslotte

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens vzw Koninklijke Harmonie Ste Cecilia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De leden van het bestuur, de verantwoordelijke voor de muziekschool, de leerkrachtenen dirigenten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Indien u uw persoonsgegevens laat verwijderen, is het niet mogelijk om nog lid te blijven van de harmonie, zonder deze gegevens kunnen wij niet instaan voor een goede werking.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 • Wijzigingen van het privacy statement, zullen we publiceren op de website en in de Harmonist.

                                                                                                                                                   Koninklijke Harmonie Ste Cecilia Machelen - mei 2018